Śląski Konkurs Matematyczny

Śląski Konkurs Matematyczny jest kontynuacją Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który przez ponad 25 lat odbywał się pod patronatem Kuratora Oświaty i Wychowania na terenie byłego województwa katowickiego. Organizowany był przez doradców metodycznych matematyki szkół średnich. Analogiczne konkursy odbywały się również w istniejących wówczas województwach bielskim i częstochowskim.

Rola tego konkursu jest bardzo ważna. Jego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwijają zamiłowanie do matematyki. Konkurs umożliwia wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie i kształtuje w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

Historia konkursu oraz jego przyszłościowa formuła i perspektywa stanowi dla Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego jeden z istotnych aspektów działalności polegającej na krzewieniu kultury matematycznej wśród młodego pokolenia miłośników Królowej Nauk.

dr Krystyna Skórnik (1939-2017)
Prezes Oddziału Górnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
w latach 1996-2016

ŚKM